Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Onderwijs in de groepen 1/2

De basisontwikkeling in groep 1/2 richt zich op de totale ontwikkeling van het kind. In deze groepen is er een balans tussen vaardigheden die worden aangeleerd en het zelf ontdekken.

De groepen 1/2 zitten op onze school bij elkaar, omdat kinderen op deze leeftijd veel van elkaar kunnen leren. We streven ernaar de klassen zo evenwichtig mogelijk in te delen.

In de groepen 1/2 werken we met een planbord. In de ochtend zijn dit de zogenaamde verplichte werkjes, deze zijn ingepland door de leerkracht. In de middag mogen de leerlingen zelf een activiteit plannen.

Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt vanuit thema’s in activiteiten aangeboden en nog niet in vakken. Verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind komen op deze wijze geïntegreerd aan bod. In de groepen 1/2 werken kinderen afwisselend in een groepje aan een tafel of spelen met een klasgenootje in een hoek, zoals bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek of de leeshoek. Dit plannen de kinderen zelf in door middel van het planbord. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat om ieder kind individueel aandacht te geven.

Om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen nauwkeurig te volgen, werken wij met het observatie-instrument KIJK! Ieder half jaar bespreekt de leerkracht met de ouders de ontwikkelingen van hun kind

 

Onderwijs in de groepen 3

Voor het jonge kind is het belangrijk de leerstof met het hele lichaam en alle zintuigen te ervaren. Dit heeft een kind nodig om tot onder andere een goede lees-en rekenontwikkeling te komen. Door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te gebruiken, hoekenwerk in te zetten en gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, werken we op expliciete en activerende wijzen aan de leerdoelen van groep 3. De methodes worden gebruikt om de leerlijnen te volgen en de leerdoelen vast te stellen voor een bepaalde periode.

Leesontwikkeling

De methode Actief Leren Lezen omvat vier vaardigheden: technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

Hierbij gaan de kinderen actief aan het werk met teksten. Hierbij wordt geen afleidend materiaal gebruikt: de kinderen leren ‘lezen zonder ruis’. Het uitgangspunt hierbij is: Wat hebben kinderen nodig om goed te leren lezen?

 

Onderwijs in de groepen 4

Als vervolg op het onderwijs in de groepen 1 t/m 3 wordt vanaf groep 4 extra aandacht gegeven aan zelfstandigheid. De leerkracht biedt de lesstof aan in afzonderlijke vakken zoals rekenen en taal. Daar waar het van toepassing is, besteden we ook aandacht aan de verbanden tussen de verschillende

leerstofgebieden. Door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te gebruiken en gebruik te maken van diverse werkvormen, werken we op expliciete en activerende wijze aan de leerdoelen van groep 4.

De kinderen komen in aanraking met verschillende werkvormen zoals:

  • Kringactiviteiten;
  • Klassikale werkvormen;
  • Coöperatieve werkvormen;
  • Individueel werk;
  • Groepsdoorbroken activiteiten.

 

Onderwijs in de groepen 5 tot en met 8

In de groepen 5 tot en met 8 bestaat het lesgeven uit een mix van individueel werken (taaktijd) en klassikaal onderwijs. Door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te gebruiken en gebruik te maken van diverse werkvormen, werken we ook in deze groepen op expliciete en activerende wijze aan de leerdoelen. Tijdens de taaktijd plannen de leerlingen zelf hun opdrachten en werken ze deze zelfstandig uit. Doel van de taaktijd is leerlingen extra taken te geven die aansluiten bij hun niveau en mogelijkheden. Ook in deze groepen worden echter elke week momenten gecreëerd waarop de kinderen in groepjes bezig zijn aan een bepaalde opdracht. Voor de opdrachten in deze groepen maken de kinderen gebruik van naslagwerken en computers op school. Een aantal van deze werkvormen geeft de leerkracht goede mogelijkheden om zoveel mogelijk aandacht aan ieder kind afzonderlijk te besteden. Het maken van huiswerk is een vast onderdeel van het leerprogramma in de groepen 5 en hoger. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van de leerstof.

Minstens zo belangrijk vinden wij dat kinderen het maken van huiswerk als een normale zaak gaan ervaren. Wij leren kinderen bewust om te gaan met tijd, zich aan hun afspraken te houden en hun taken te plannen. Dit draagt ertoe bij dat kinderen een werkhouding ontwikkelen die ze in het vervolgonderwijs nodig hebben.